Valentijnsakkoord getekend door vijf politieke partijen

Valentijnsakkoord getekend door vijf politieke partijen

De coalitievorming in Landsmeer is weer een stap verder. Het CDA, D66, GroenLinks, de PvdA en de VVD hebben een samenwerkingsakkoord getekend. Dat de ondertekening op Valentijnsdag plaatsvond, lijkt erop te wijzen dat de samenwerking in zeer goede harmonie tot stand is gekomen.

Zoals D66-fractievoorzitter Mandy Elfferich al eerder had gemeld, komt er geen “dichtgetimmerd” coalitieakoord, maar een raadsagenda die inbreng en invloed van alle partijen toelaat. Het is de bedoeling dat de agenda zelf nog in een commissievergadering wordt besproken met de hele raad.

In het akkoord zijn afspraken vastgelegd over de bestuursstijl en de gemeentelijke organisatie. Onder het laatste wordt verstaan de raad, het college van B&W en de ambetlijke organisatie. Voor de omgang in de raad willen de opstellers een “helder reglement van orde en een gedragen gedragscode.” Deze moeten in 2023 opnieuw door de raad worden vastgesteld.

De gemeente zou bij inwoners en bedrijven moeten peilen hoe plannen en besluiten gaan vallen en ze betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid.

Dat peilen zal vermoedelijk goed vallen bij de eenpersoonsfractie van Ine van Brenk, die daar twee weken geleden in het LOL-programma WeekUp een vurig pleidooi voor hield.

Maar het betekent volgens de vijf partijen wel dat de gemeente “toegankelijk en goed bereikbaar moet zijn en duidelijk, tijdig en proactief communiceert over onderwerpen die de samenleving kunnen raken.”

En die ideale situatie bestaat op dit moment nog niet, zo lijkt het stuk te suggereren: de organisatie is deskundig en betrokken, maar ook klein en kwetsbaar. Er is een schaarste aan arbeidskrachten.

Het goede nieuws is dat de vijf partijen de voorwaarden willen scheppen om de gemeentelijke organisatie te laten inspelen op de  veranderende en steeds kritischer wordende samenleving. “De organisatie [moet] in staat gesteld worden om ook deze periode te kunnen voldoen aan de opgaven en ambities.”

Hoe de nieuwe coalitie dat wil aanpakken wordt nog niet onhuld. Voorlopig wordt eerst samen met de ambtelijke organisatie “onderzocht wat daarvoor nodig is en op welke manier daaraan kan worden voldaan.”

Voor het akkoord, download PDF: Akkoord samenwerkende partijen