Komen er andere tijden in de Landsmeerse politiek?

Komen er andere tijden in de Landsmeerse politiek?

Is er qua sfeer en werkwijze een nieuw tijdperk aangebroken in de Landsmeerse politiek? Een gedachtenwisseling in het LOL-radiopprogramma Week-up tussen de fractievoorzitters van de twee grootste gemeenteraadsfracties leek in deze richting te wijzen.

Axel Damme van Lokaal Landsmeer en Mandy Elfferich van D66 sloegen beiden een andere, mildere toon aan dan de laatste maanden gebruikelijk was in raad.

Deels was dat wellicht het gevolg van een bezoek aan de Commissaris van de Koning dat de Landsmeerse raad donderdag 9 februari bracht. “Een gezond en constructief gesprek”, vond Axel Damme. “De Commissaris maakte duidelijk dat de leden van een gemeenteraad nu eenmaal door de kiezer tot elkaar zijn veroordeeld.”

Ook Mandy Elfferich was positief over het gesprek, al vond zij het nu aan de raad om zelf zonder verdere tussenkomst de nodige stappen te zetten. Elfferich werkt samen met de fractievoorzitters van het CDA, GroenLinks, de PvdA en de VVD aan het vormen van een nieuwe coalitie die op basis van een globale raadsagenda moet gaan werken. “Maar we zoeken naar een akkoord dat voor alle partijen in de raad werkbaar is,” aldus Elfferich.

“Zonder dichtgetimmerd akkoord kan het debat weer in de raad gevoerd worden,” zei ze. “En dat betekent dat ook Lokaal Landsmeer met vier zetels invloed kan uitoefenen. Ik vind hun inbreng als het gaat om de inhoud heel waardevol. Discussie op basis van inhoudelijke deskundigheid van raadsleden maakt een debat levendig.”

Niettemin had Elfferich Lokaal Landsmeer niet uitgenodigd voor de coalitiebesprekingen. Het struikelpunt daarbij was volgens haar de wijze waarop deze partij zich uitlaat over de ambtelijke organisatie. “Zolang er gesproken wordt in termen van ‘rotte appels’, ‘onderkoninkjes’ en “de onderste steen moet boven, want er is van alles mis’ kan Lokaal Landsmeer voor ons in deze coalitievorming geen gesprekpartner zijn,” aldus de D66-fractievoorzitter.

Axel Damme zei daarover teleurgesteld te zijn. Hij wees erop dat toen Lokaal Landsmeer vorige zomer het initiatief nam tot de vorming van een coalitie, alle partijen wél waren uitgenodigd. Toch vond hij dat er afgelopen donderdag een basis was gelegd “om samen te kijken wat de wensen en de wenselijkheden zijn in de raad en hoe we verder gaan”.

Wel zei hij het laatste halfjaar ervaren te hebben dat de uitvoering door de ambtelijke organisatie haaks stond op het beleid dat zijn coalitie wilde voeren. Als voorbeeld noemde hij het toewijzen aan Landsmeerders van vijftig procent van de vrijgekomen woningen. Lokaal Landsmeer wil graag een breed onderzoek naar de vraag waarom dat niet gebeurde. “De vraag is hoe wij als gemeenteraad goede sturing kunnen geven zodat wordt uitgevoerd wat wij vragen,” zei Damme.

Elfferich antwoordde dat het duidelijk is dat de ambtelijke organisatie klein en kwetsbaar is. “Daarom praten we ook al zo lang over de bestuurlijke toekomst voor Landsmeer. Maar dat de ambtelijke organistie dingen zou tegenhouden omdat ze iets niet willen, dat klopt gewoon pertinent niet. Voor woningtoewijzing en dergelijke is wet- en regelgeving, waaraan we ons gewoonweg niet kunnen onttrekken. Ik vind dat je moet werken vanuit vertrouwen in de organisatie. Daar zit de deskundigheid en we zitten er als raad om er een politieke kleur aan te geven.”

Aan het slot van het interview kwam presentator Gert Huizinga nog met interessante uitdaging voor de twee politici, die door beiden aanvaard werd.