Groot onderhoud van het Ilperveld tot eind 2025

Groot onderhoud van het Ilperveld tot eind 2025

Deze zomer gaat natuurorganisatie Landschap Noord-Holland verder met groot onderhoud in het Ilperveld tot aan eind 2025. Recreanten zullen er weinig van merken, maar wel zijn er machines te zien in het veld.

In de afgelopen jaren zijn allerlei natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd zoals plaggen en het graven van petgaten om de veenmosrietlanden te helpen herstellen en de biodiversiteit te vergroten. Na baggerwerkzaamheden staat nu ook het herstel van de kunstwerken (dammen, hekken en schotten) vanaf augustus 2024 in de planning. Hiermee zorgt Landschap Noord-Holland dat schoon regenwater langer vastgehouden kan worden, waardoor de waterkwaliteit binnen afgeschermde watervakken verbetert. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van kranswieren en de ontwikkeling van veenmos.

In eerder schoongemaakte sloten is een drijvende mat met planten gegroeid, met veel moerasplanten, zoals watermunt, waterzuring, echte koekoeksbloem en moerasvaren.

De komende jaren blijft dit de nodige aandacht krijgen in het beheer, daarbij valt te denken aan: herfstmaaien van veenmosrietlanden, boompjes trekken uit rietvelden, isoleren van de al bestaande en nieuwe watervakken, visbeheer in de vakken en het vernatten van het veen om uitstoot van CO2 te voorkomen.

De werkzaamheden worden gefinancierd door de RVO en de Provincie Noord-Holland vanuit het Programma Natuur.