Geen verrassingen tijdens de algemene beschouwingen over de Perspectiefnota 2024

Geen verrassingen tijdens de algemene beschouwingen over de Perspectiefnota 2024

Donderdavond 20 juli – de laatste raadsvergadering voor het zomerreces – hielden de aanwezige fracties in volgorde van grootte hun algemene beschouwingen over de Perspectiefnota 2024. Na een korte schorsing gaf het college een reactie op de beschouwingen van de fracties. Daarna stond het onderling debat op de agenda, dat voor iedereen wat onwennig voelde en het debat nooit echt op gang kwam. Bij de afronding vroeg burgemeester Léon de Lange of Eric Knibbe (CDA) – die nog niet aan het onderling debat had deelgenomen – of hij nog de behoefte had om iets toe te voegen of dat hij denkt: “laten we maar doorgaan”.

Hierop reageerde Eric Knibbe in een soort van stemverklaring als volgt: “Als ik kijk naar vanavond ben ik eigenlijk wel kritisch. En kritisch over de toegevoegde waarde van wat we dan vanavond met elkaar bespreken. Ik vind het erg in algemeenheden blijven hangen. We krijgen niet veel meer boven tafel dan wat er al in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen al staat. We krijgen een reactie van het college dat op zijn best een beetje oppervlakkig genoemd kan worden. Ik denk ook – want dat was wel de oproep de heer de Lange deed vanaf het spreekgestoelte –  dat we ook moeten kritisch zijn op hoe wij het doen en ik denk eerlijk gezegd dat deze manier ……… nou …… van weinig toegevoegde waarde is ten opzichte van alle discussies die wij al gevoerd hebben. Want ik hoor weinig nieuwe denkbeelden of nieuwe meningen of veranderingen van meningen. Dat zou volgens mij moeten staan voor het debat in de raad, dus ik vind het eigenlijk jammer om met een negatieve noot of kritiek te moeten eindigen. Tegelijkertijd zou ik vooral de oproep willen doen – en die doe ik ook naar mezelf – laten we kijken hoe we de toegevoegde waarde weer kunnen terugbrengen”.

Of er iets binnen de raad gaat veranderen, zullen we na het zomerreces gaan merken.

De volledige algemene beschouwingen zijn te vinden op de webiste van de gemeente Landsmeer. Zie hiervoor bijgaande link: https://landsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/b950330c-ff5f-4f5c-924c-abf26d2ebc57 

Hieronder ter info alvast een kleine greep uit de algemene beschouwingen van alle aanwezige fracties. 

Lokaal Landsmeer ziet een klassieke Perspectiefnota met weinig out of the box denken en kondigde initiatieven aan voor het grootste Landsmeerse probleem, de Landsmeerse woningzoekende. De toewijzing van onze huurwoningen blijft Lokaal Landsmeer kritisch volgen en is verheugd om te zien dat er straks meer woningen toegewezen mogen gaan worden aan lokale woningzoekenden.

Voor D’66 springen er drie zaken in positieve zin uit: investeringen in veiligheid op het Lint, geld voor onderwijshuisvesting en structureel budget voor het groenonderhoud. Maar maakt zich ook zorgen over het Twiske en geluidsschermen langs de A10 (beide niet opgenomen in de Perspectiefnota). En over de jeugd (voorkomen van eenzaamheid, overgewicht, roken en (veel) drinken).

De VVD constateert dat er een heldere, en duidelijk leesbare Perspectiefnota 2024 voorligt en is verheugd dat er bouwmogelijkheden blijken, die, mede dankzij de nieuwe coalitie in de Provincie, ook kans van slagen gaan maken. Het maken van een gebiedsvisie voor de entree van Landsmeer is voor de VVD topprioriteit. Een punt van zorg blijft echter de veiligheid en met name de verkeersveiligheid op het Lint.

GroenLinks valt het op dat de woorden klimaat en duurzaamheid niet of bijna niet voorkomen in de tekst en vraagt zich hardop af of het college dit niet zo belangrijk vindt? Als het gaat om een fusiebesluit zullen zij zich blijven inzetten op tempo. Samengevat moet  de prioriteit blijven liggen bij het behoud van duurzaamheidsambities, een groenere leefomgeving, sociaal wonen en toegankelijkheid van sociale voorzieningen.

Positief Landsmeer vindt het jammer dat in plaats van gezamenlijk vernieuwend de schouders eronder te zetten om Landsmeer naar een hoger plan te trekken, weer met oude zure wijn te zitten. Positief Landsmeer wil graag nieuwe initiatieven voor de jeugd initiëren, zoals een competitie element voor Landsmeerse jeugd (8-12 en 12-16) met een beloning/ award als einddoel voor de winnende groep.

Het motto van de PvdA is lef en roept op meer uit te geven dan begroot. Al jaren is de PvdA van mening dat het gemeentebestuur met de ambtelijke organisatie veel te klein is om het hoofd te bieden aan de huidige bestuurs- en beheerstaken en aankomende ontwikkelingen. Een fusie met een grote gemeente moet dan ook spoedig plaatsvinden.

Volgens het CDA moet de gemeente Landsmeer de belangrijkste keuze, namelijk die over de Bestuurlijke Toekomst, op een zo kort mogelijke termijn maken en daarin de burgers op de juiste wijze meenemen, informeren, raadplegen en laten adviseren. Dit alles moet duidelijk staan beschreven in het beleidskader participatie dat volgens het college nog in 2023 te verwachten is, maar hetzelfde college schrijft vervolgens dat er voor uitvoering en invulling van participatie geen sprake is van budget en formatie. Dit bevreemdt het CDA enorm en roept het college op om hiervoor geld en capaciteit in de begroting te vinden.

Fractie van Brenk wil niet alleen het debat terug in de raad, maar ook de lach. De inhoudelijke speerpunten zijn: Openbare orde en veiligheid (inwoners willen een veilige en leefbare woonomgeving), wonen (hoop dat in de komende jaren wat aan de woningnood gedaan kan worden, zonder dat nieuwe projecten in eindeloze procedures verzanden) en (stille) armoede (ook in Landsmeer wonen mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen en voor bestrijding van deze (stille) armoede is extra geld nodig.

Dorpsbelang en Lijst Raymakers waren niet aanwezig.