Collegeprogramma Landsmeer gepresenteerd

Collegeprogramma Landsmeer gepresenteerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer hebben hun Collegeprogramma 2023-2026 aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin worden de prioriteiten en beleidskeuzes voor de komende drie jaar gepresenteerd. De financiële gevolgen van het voorgestelde beleid zijn vertaald in de Perspectiefnota 2024, die voor bijna de hele periode 2024-2027 een positieve saldi laat zien. Dat meldt het College in een persbericht.

Het Collegeprogramma is in feite een vertaling van het Samenwerkingsagenda die D66, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA begin maart presenteerden. Daarin werden ambities geschetst. Het Collegeprogramma geeft aan hoe deze uitgevoerd en geprioriteerd gaan worden.

Een aantal activiteiten die eerder zijn afgesproken wordt stopgezet of anders ingevuld, zo valt in de inleiding te lezen. Welke activiteiten dat zijn, geeft het programma niet concreet aan. Wie dat wil weten, moet de oude stukken erbij pakken en vergelijken.

Op veel punten moeten nog visies ontwikkeld worden of onderzoek verricht. Zo zet het College in op meer ruimte voor de voetganger en fietser. Maar naar de mogelijkheden om dit te realiseren moet nog onderzoek gedaan worden. Huisvesting en accomodaties van verenigingen beschouwt het College als een kerntaak, maar over de vraag of er een accommodatiebeleid moet worden opgsteld, gaat het zich nog buigen. Kortom, veel moet nog worden uitgezocht en in concrete vorm aan de raad voorgelegd.

Interessant, maar wat raadselachtig is het hoofdstuk over financiën. Het College gaat de Financële Verordening herzien, indien nodig de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwegen en de financiële huishouding ‘stapsgewijs opschonen’. Waarom deze toch wel stevige maatregelen nodig zijn, blijft echter onvermeld.

Over de planning van deze acties wordt slechts gezegd dat deze ‘conform de P&C-cyclus’ is. Voor wie wil weten in welk jaar wat gebeurt, biedt deze verwijzing naar de jaarlijkse cyclus van begroten, tussentijds rapporteren en jaarverslaglegging weinig houvast.

Op 20 juli vergadert de raad over het Collegeprogramma. Wat die ervan vindt, zal dan blijken, maar het College zelf is alvast erg tevreden. Burgemeester Léon de Lange: “Een ambitieus en afgewogen collegeprogramma waar ik erg blij mee ben, omdat het belang van de héle gemeente ermee gediend is”.