Reactiebrief naar aanleiding van ​ ​ -bericht d.d. 7 mei 2017 college Landsmeer aan raad Landsmeer met als onderwerp Ontwikkelingen onderzoek ambtelijke samenwerking
-Overleg tussen de burgemeesters van Landsmeer, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam d.d. 11 mei 2017
Geachte colleges,

We hebben onze raden op 3 mei per brief geïnformeerd over de evaluatie van OVER-gemeenten, ook in het licht van het feit dat Landsmeer en Waterland hebben aangegeven voorlopig geen ambtelijke partner te willen van worden van Wormerland en Oostzaan. Een partnerschap waar OVER-gemeenten vanaf het begin van de samenwerking naar streeft.
In een interview op 4 mei in het Noord Hollands Dagblad hebben onze burgemeesters aangegeven extra te willen investeren in mensen en middelen binnen de werkorganisatie OVER-gemeenten. Dit om met de wetenschap van bovengenoemd feit de werkorganisatie voor Wormerland en Oostzaan robuust en toekomstbestendig te maken.
Het college van Landsmeer heeft daarop in een bericht aan de raad van Landsmeer zijn verbazing uitgesproken over de inhoud van dit interview waar het Landsmeer betreft. Het college van Landsmeer deelt in deze brief haar belevening dat OVER-gemeenten het samenwerkingsproces zou hebben stilgelegd.
Vanmorgen heeft er overleg plaatsgevonden tussen de burgemeesters van Landsmeer, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam over de ontwikkelingen in de regio met betrekking tot ambtelijke samenwerkingen.
In de voorliggende brief gaan we in op dit bericht en dit overleg:
Overleg van de vijf burgemeesters
De aanleiding voor het gesprek zijn de keuzes van Oostzaan en Wormerland om te investeren in de organisatie van OVER-gemeenten en de voortgang van de ambtelijke samenwerkingsverkenning van de vijf gemeentesecretarissen van Landsmeer, Waterland, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam in opdracht van de burgemeesters.
De resultaten van het ambtelijk verkenningstraject geven aanleiding om zonder bureaucratische belemmeringen en met ambtelijk zowel als bestuurlijk commitment een intensieve samenwerking op te pakken. OVER-gemeenten ziet dit uiteraard graag tot uitdrukking komen in een vervolgverkenning (onderzoek) naar varianten van ambtelijk ‘samenwerken via samendoen tot samenvoegen’. Dus naar werkwijzen en vormen van intensieve ambtelijke samenwerking die deze bureaucratische belemmeringen kunnen opheffen. Een nieuwe ambtelijke werkorganisatie zou daar de maximale variant in kunnen zijn, maar ook andere varianten kunnen daarbij verkend worden.
Door Oostzaan en Wormerland is in dit overleg toegelicht dat de keuze om te investeren in OVER-gemeenten plaatsvindt op grond van:
1.
een al eerder geplande evaluatie; 2.
het feit dat in de lopende collegeperiode de balans wordt opgemaakt van de opdracht vanuit de raden van Oostzaan en Wormerland. Deze opdracht luidt om binnen de collegeperiode tot een ambtelijke fusie te komen met de ambtenaren van Landsmeer en Waterland, dan wel in een andere structuur, die we samen met de daarbij te betrekken gemeenten vormen.
In dit overleg is door Oostzaan en Wormerland verder aangegeven dat het geen geheim is dat Oostzaan en Wormerland voor verdere samenwerking primair de blik hebben gevestigd op Landsmeer en Waterland. Ook is het duidelijk dat de raden van Landsmeer en Waterland al enige tijd een eigen traject hebben om tot mogelijke besluiten te komen ten aanzien van al of niet verder gaande vormen van samenwerking.
Het college van Landsmeer heeft hierover aangegeven dat wanneer er al gekomen wordt tot vormen van ambtelijke fusie dit niet zal gaan via de werkorganisatie OVER-gemeenten of een nieuwe ambtelijke werkorganisatie. Dit is het antwoord op het concrete verzoek van Oostzaan en Wormerland om alvast met drie gemeenten één organisatie te vormen. Hiervoor zal een ander traject gelopen moeten worden. Overigens staan de huidige partners in OVER-gemeenten, Oostzaan en Wormerland, hiervoor open en blijven gesprekspartners.
Een onderzoek naar varianten van ambtelijk ‘samenwerken via samendoen tot samenvoegen’ is voor het college Landsmeer dus niet aan de orde.
Ter wille van een robuuste en toekomstgerichte OVER-organisatie creëren Oostzaan en Wormerland middels deze evaluatie duidelijkheid over de eigen wensen en verwachtingen ten aanzien van bredere vormen van ambtelijke fusie dan die welke zijn gevormd bij het tot stand komen van OVER-gemeenten.
Gezien het voorgaande is voor Oostzaan en Wormerland duidelijk dat voor de afzienbare termijn, een bredere ambtelijke fusie niet aan de orde is en dat OVER-gemeenten als ambtelijke fusie ten dienste zal blijven staan van twee gemeenten: Oostzaan en Wormerland.
Oostzaan en Wormerland zoeken daarbij ondertussen graag verder naar mogelijkheden van onderlinge samenwerking tussen de ’buitengebied’ gemeenten in Zaanstreek-Waterland ‘tussen Zaan en IJsselmeer’. Dit vraagt nadrukkelijk wel om een bestuurlijke overeenstemming. Daarnaast zijn er natuurlijk de samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in de regio, zoals bijvoorbeeld in het kader van de MRA-Noord of op het sociale domein binnen de zogeheten G8 ontwikkeling. De genoemde bestuurlijke overeenstemming zal er nog moeten komen.
Er is dus geen sprake van een recent nieuw feit, maar van het trekken van een conclusie door Oostzaan en Wormerland ten aanzien van de bij hen bekende verwachtingen en ambities op het terrein van de samenwerking.
Geen wenkend perspectief op intensieve ambtelijke samenwerking
Uit het voorgaande leiden we samenvattend af dat de colleges die betrokken zijn bij het ambtelijk verkenningstraject – of het nu om drie, vier of vijf colleges gaat – vooralsnog geen keuze zullen voorleggen aan hun raden voor een wenkend perspectief op intensieve ambtelijke samenwerking; op basis van een vervolgverkenning (onderzoek). Dit moge duidelijk zijn.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Oostzaan, tevens voorzitter Algemeen Bestuur,
Rob Meerhof
De burgemeester van Wormerland,
Peter Tange ​

Previous post

Koffieconcert Zang & Vriendschap Landsmeer

Next post

Keernbewoners dagje terug naar Landsmeer

LOL Webredactie